The pope in the Holy Land

The pope in the Holy Land

May 10, 2009

Exhumation of Yasser Arafat

Exhumation of Yasser Arafat

November 27, 2012

U.N. vote on Palestine

U.N. vote on Palestine

November 29, 2012