Musharraf ne sera plus général

Musharraf ne sera plus général

31 août 2007

Obama salue le vainqueur du Pakistan

Obama salue le vainqueur du Pakistan

15 mai 2013

Le coup de Musharraf

Le coup de Musharraf

6 novembre 2007